SKILSMISSE & SAMLIVSBRUDD

Når ekteskap eller samboerskap tar slutt, leder det ofte til uenighet om fordeling av verdier og eiendeler. Reglene er forskjellige ved ekteskap og samboerskap.

SAMBOERE

Vi anbefaler særlig samboere å avtale hvordan fordelingen skal skje ved et eventuelt brudd. Dette fordi det ikke finnes noen lov som regulerer dette på en tydelig måte. Det er videre nødvendig å tenke på hvordan fordelingen blir ved død, og vi kombinerer ofte samboeravtale og testamente. NB! Samboere uten barn arver ingenting av hverandre uten testamente.

EKTEFELLER

Ved ekteskap kan det være en fordel å inngå en ektepakt, altså en avtale mellom ektefellene om den fremtidige fordelingen av eiendeler og verdier. Slike avtaler må inngås i ektepakts form for å være gyldige. Meningen er å skape forutsigbarhet ved et eventuelt brudd, samt regulere forholdet til arvingene ved den enes død. En ektepakt bidrar til forutsigbarhet ved en eventuell skilsmisse, fordi ektefellene da allerede har tatt stilling til spørsmål som ofte er rot til konflikter ved samlivsbrudd. Ekteskapsloven stiller visse formkrav til en ektepakt for at den skal være gyldig. NB! Ektefeller uten barn arver kun en halvdel av hverandre dersom de ikke har testamente. Om du oppfyller vilkårene kan du få fri rettshjelp i disse sakene.

SKILSMISSE

Skilsmisse innebærer at eiendeler og gjeld skal fordeles mellom de to partene. Utgangspunktet er at partene selv kan avtale hvordan fordelingen skal være. I praksis ser man at partene ofte er svært uenige, og derfor har behov for bistand i forbindelse med skiftet. Dersom man har regulert formuesforholdet mellom partene i en ektepakt, kan dette forenkle skiftet.
Skifteoppgjør kan være svært kompliserte. Det skal etableres en fordelingsnøkkel mellom partene basert på deres formuesforhold, og ulik gjeld skal tas med i beregningene.

LETTERE MED ADVOKAT

Vi arbeider for at saker som dette skal løse seg i minnelighet, noe vi lykkes med i de fleste tilfeller. Erfaringen er at konfliktnivået ofte reduseres når partene har advokat, fordi det da er lettere å holde dialogen saklig, og fordi hver part har en uavhengig rådgiver. Dersom ikke forhandlinger fører frem, vil et alternativ være å bringe saken inn for domstolen. Vi vil stå på for at det skal unngås.
VIKTIG: Du kan ha krav på fri rettshjelp i denne type saker dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt.