PRISER OG VILKÅR

Vi avtaler pris med den enkelte klient, enten fastpris eller timepris. Om ikke annet er avtalt, fakturerer vi etter antall timer medgått.


VEILEDENDE TIMESATSER


Når vi starter arbeidet, får du en skriftlig oppdragsbekreftelse med avtalt pris. Her er våre alminnelige satser:

FORSIKRINGER SOM DEKKER ADVOKATUTGIFTER

I flere typer saker, som for eksempel mangel ved bolig, husleietvister, veitvister, tvister knyttet til tomtefeste og nabotvister, dekkes utgifter til advokat gjennom de fleste villa- og innboforsikringer. Vilkårene varierer noe fra selskap til selskap, men normalt får du dekket 80% av kostnadene. Forsikringene dekker vanligvis opp til tvistesummen eller maksimalt 80.000 til 100.000 kroner.
Å tape en rettsak, innebærer normalt at du må dekke motpartens omkostninger. Villa- og innboforsikringene dekker vanligvis ikke disse, men noen selskaper har også dette inkludert. Kontakt ditt forsikringsselskap, så får du vite nøyaktig hva du har krav på.
VIKTIG: Saker må meldes forsikringsselskapet senest innen ett år etter at tvisten oppstod.

FRI RETTSHJELP

Noen sakstyper omfattes av reglene om fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel i husleiesaker, barnefordelingssaker, deling av formue ved samlivsbrudd m.v.
Vilkåret er at inntekten din er lav og ligger under gjeldende inntekts- og formuesgrense. Informasjon om ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider eller på frirettshjelp.no

DEKNING GJENNOM RETTSHJELPSORDNINGEN

Rettshjelpsordningen er lagt opp slik at man i noen type saker får dekket advokatbistand uansett. Disse er:
• Saker der barneverntjenesten har fattet akuttvedtak eller bestemt at barnevernet vil ta omsorgen for barnet.
• Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.
• Voldsoffer i sak mot gjerningspersonen.

INNTEKTS- OG FORMUEBESTEMT BISTAND

Dersom din inntekt og formue er innenfor bestemte grenser, kan du få dekket advokatbistand i følgende saker:
• Skilsmisse.
• Fordeling av felles bolig og innbo ved skilsmisse.
• Barnefordelingssaker.
• Saker vedrørende personskade eller tap av forsørger.
• Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
• Klagesak etter folketrygdloven § 21-12
Grensene for å få advokatutgiftene dekket av rettshjelpsordningen er per 2017:
• Enslige: kr 246.000,-
• Par: kr 369.000,-
• Formuesgrensen er på kr 100.000,- (normalt unntas verdi av bolig)
VIKTIG: Merk at du i sakene, hvor fri rettshjelp er behovsprøvd, må betale en egenandel.

FAGFORENINGER SOM DEKKER ADVOKATUTGIFTER

I arbeidslivssaker tilbyr enkelte fagforeninger advokathjelp via medlemskapet eller dekker de advokatutgiftene du måtte ha i den forbindelse. Undersøk med din fagforening om hvilke muligheter som finnes.

STRAFFESAKER

I straffesaker får du i mange tilfeller dekket forsvarerbistand av det offentlige. Dette gjelder dersom du pågripes og politiet opprettholder pågripelsen i mer enn 24 timer.
Dersom du blir tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling i tingretten, har du også krav på forsvarer dekket av det offentlige. Det kan også være mulig å få dekket advokatbistand under etterforskningen av en straffesak.
Hovedregelen i norsk rett er at du selv kan velge forsvarer.