Priser og vilkår

Priser og vilkår 2019-10-29T14:19:20+00:00

Priser og vilkår

Vi avtaler pris med den enkelte klient, enten fastpris eller timepris. Om ikke annet er avtalt, fakturerer vi etter antall timer medgått.

VEILEDENDE TIMESATSER

Når vi starter arbeidet, får du en skriftlig oppdragsbekreftelse med avtalt pris. Her er våre alminnelige satser:

PRISER 2019

Dersom du ønsker en fullstendig forutsigbarhet for din endelige regning, tilbys følgende fastpriser inkludert mva:

 • Testament for én person til én eller flere arvinger 7 000
 • Testament for to personer (gjensidig eller felles) 8 000
 • Ektepakt eller samboeravtale 7 000
 • Uskifteavtale 6 000
 • Gjensidig testament + uskifteavtale 9 000
 • Gjensidig testament + ektepakt eller samboeravtale 10 000
 • Gjensidig testament + uskifteavtale + ektepakt eller samboeravtale 11 000
 • Fremtidsfullmakt for én person 5 000
 • Fremtidsfullmakt for to personer 7 000
 • Testament og fremtidsfullmakt for én person 7 500
 • Gjensidig testament og fremtidsfullmakt for to personer   10 000

Vi anbefaler alltid at testamenter sendes tingretten for oppbevaring. Tingrettens gebyr (kr. 904,- per 1.1.2018) kommer i tillegg. Videre tilkommer gebyrer for tinglysning av ektepakt og eventuelle andre disposisjoner.
Dersom det er nødvendig å utrede særlig kompliserte problemstillinger vil vi ikke kunne arbeide på fastpriser angitt over. Dette vil du i så fall bli gjort oppmerksom på under det første møtet vi har med deg.
Vi arbeider normalt etter medgått tid, og du kan velge dette også for oppgaver nevnt over.

Spørsmål og svar:

I flere typer saker, som for eksempel mangel ved bolig, husleietvister, veitvister, tvister knyttet til tomtefeste og nabotvister, dekkes utgifter til advokat gjennom de fleste villa- og innboforsikringer. Vilkårene varierer noe fra selskap til selskap, men normalt får du dekket 80% av kostnadene. Forsikringene dekker vanligvis opp til tvistesummen eller maksimalt 80.000 til 100.000 kroner.
Å tape en rettsak, innebærer normalt at du må dekke motpartens omkostninger. Villa- og innboforsikringene dekker vanligvis ikke disse, men noen selskaper har også dette inkludert. Kontakt ditt forsikringsselskap, så får du vite nøyaktig hva du har krav på.
VIKTIG: Saker må meldes forsikringsselskapet senest innen ett år etter at tvisten oppstod.

Noen sakstyper omfattes av reglene om fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel i husleiesaker, barnefordelingssaker, deling av formue ved samlivsbrudd m.v.
Vilkåret er at inntekten din er lav og ligger under gjeldende inntekts- og formuesgrense. Informasjon om ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider eller på frirettshjelp.no

Rettshjelpsordningen er lagt opp slik at man i noen type saker får dekket advokatbistand uansett.

Disse er:
• Saker der barneverntjenesten har fattet akuttvedtak eller bestemt at barnevernet vil ta omsorgen for barnet.
• Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.
• Voldsoffer i sak mot gjerningspersonen.

Dersom din inntekt og formue er innenfor bestemte grenser, kan du få dekket advokatbistand i følgende saker:
• Skilsmisse.
• Fordeling av felles bolig og innbo ved skilsmisse.
• Barnefordelingssaker.
• Saker vedrørende personskade eller tap av forsørger.
• Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
• Klagesak etter folketrygdloven § 21-12
Grensene for å få advokatutgiftene dekket av rettshjelpsordningen er per 2017:
• Enslige: kr 246.000,-
• Par: kr 369.000,-
• Formuesgrensen er på kr 100.000,- (normalt unntas verdi av bolig)
VIKTIG: Merk at du i sakene, hvor fri rettshjelp er behovsprøvd, må betale en egenandel.

 I arbeidslivssaker tilbyr enkelte fagforeninger advokathjelp via medlemskapet eller dekker de advokatutgiftene du måtte ha i den forbindelse. Undersøk med din fagforening om hvilke muligheter som finnes.
I straffesaker får du i mange tilfeller dekket forsvarerbistand av det offentlige. Dette gjelder dersom du pågripes og politiet opprettholder pågripelsen i mer enn 24 timer. Dersom du blir tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling i tingretten, har du også krav på forsvarer dekket av det offentlige. Det kan også være mulig å få dekket advokatbistand under etterforskningen av en straffesak.
Hovedregelen i norsk rett er at du selv kan velge forsvarer. Du kan lese mer om retten til forsvarer i straffeprosessloven.
Hvis du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Vi hjelper deg gratis å vurdere om du vil ha krav på oppnevnt bistandsadvokat. Du kan lese mer om reglene rundt bistandsadvokat i straffeprosessloven kapittel 9 a.

Trenger du advokat?

Kontakt Advokatfirma Øglænd & Co AS så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS