Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar 2018-03-24T13:42:50+00:00

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen andre et tap. Dette gjelder også der det ikke er inngått noen kontrakt eller avtale mellom den som har påført og den som har lidt skaden.

Tapet eller skaden kan være av nesten enhver art, for eksempel skade på hus eller eiendeler, personskade, formuestap eller annet.

Det er den som har lidt tapet som må føre bevis for at en annen er erstatningsansvarlig for skaden. For at noen skal være erstatningsansvarlig må tre vilkår være oppfylt: Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må ha oppstått et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

Spørsmål og svar:

Erstatningsansvar kan oppstå dersom noen har påført en annen en skade grunnet egen skyld. Hvem som har skyldansvar for en skade kan det være vanskelig å nå en enighet om, og mange forhold kan spille inn på om det foreligger et skyldansvar eller ikke.

Dersom noen har brutt med en vanlig, forsvarlig handlemåte, og skapt en unødvendig risiko for skade, vil det også kunne oppstå et skyldansvar. Ofte vil det være viktig å få bragt på det rene om den som har laget skaden har opptrådt i strid med lover eller forskrifter.

Erstatningsansvar kan også oppstå selv om det ikke er utvist skyld. Det er da tale om objektivt erstatningsansvar. Objektivt erstatningsansvar kan begrunnes i lovbestemmelser, men det kan også være objektivt erstatningsansvar uten noen klar lovbestemmelse som fastslår dette. Objektivt ulovfestet erstatningsansvar kan oppstå der noen har holdt på med en særlig risikofylt virksomhet, eller dersom man eier eller har vedlikeholdsansvaret for en bygning eller innretning som er uforsvarlig, for eksempel dersom man eier et bygg, og ikke vedlikeholder fasaden bedre enn at deler av fasaden faller ned og forårsaker skade.

Granneloven fastslår at det er et objektivt erstatningsansvar for en rekke forhold dersom du som nabo utsettes for skade eller ulempe.

Det objektive erstatningsansvaret oppstår dersom noen på en naboeiendom har, gjør eller setter i verk noe som er urimelig eller på en unødvendig måte er til ulempe for deg, og du får et økonomisk tap på grunn av aktiviteten.

Ellers nevnes også noen typetilfeller av ulovlig og erstatningsbetingende oppførsel i grannelova:

  • Ingen må bygge slik at tak drypper ned på naboeiendom eller snø raser ned på naboeiendom og forårsaker skade eller ulempe
  • Ingen må grave, bygge, sprenge «eller lignende» uten å sørge for å gjøre jobben på en betryggende måte

Dersom noen under utførelse av arbeid eller verv for en arbeidsgiver forårsaker en skade på en utenforstående på grunn av egen skyld, er arbeidsgiveren erstatningsansvarlig for skaden. Dette følger av skadeerstatningsloven §2-1, som fastslår et objektivt erstatningsansvar for arbeidsgiver i slike tilfeller.

Det forhold at arbeidsgiveren er erstatningsansvarlig, fritar ikke arbeidstakeren for erstatningsansvar, men det vanlige i slike tilfeller er å rette erstatningskrav mot arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren har ofte bedre forutsetninger for å utbetale erstatning, og ofte vil arbeidsgiveren også ha et ansvarsforsikringsselskap, som man som skadelidt også kan kreve erstatning av.

Dersom du har blitt påført en skade som du mener noen andre er erstatningsansvarlig for, kan du rette kravet ditt mot vedkommende.

Dersom skadevolderen har en ansvarsforsikring kan du også rette kravet direkte dit. Både den erstatningsansvarlige og forsikringsselskapet har plikt til å opplyse om forsikringen. Dersom du retter krav direkte til et ansvarsforsikringsselskap, vil selskapet mest sannsynlig kontakte skadevolderen for å få nærmere opplysninger om saken.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS