Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Personskade

Personskade 2018-03-24T13:43:08+00:00

Personskade

Dersom man blir rammet av en personskade kan dette føre til en vanskeligere livssituasjon, både medisinsk sett og økonomisk. Når det gjelder de økonomiske følgene av en ulykke eller en sykdom kan disse i noen tilfeller kreves erstattet under forskjellige forsikringsordninger, eller fra en ansvarlig skadevolder.

Spørsmål og svar:

For de som rammes av en personskade kan regelverket og antallet parter man må forholde seg til virke vanskelig og uoversiktlig. Hvorvidt en part kan være ansvarlig eller ikke avhenger i stor grad av hvordan man har skadet seg, og om det finnes en forsikring som kan være aktuell.

For de som rammes av yrkesskade, yrkessykdom, bilulykker eller medisinsk feilbehandling, finnes egne lovfestede forsikringer eller erstatningsordninger, og voldsoffererstatningsordningen kan være aktuell dersom man skader seg som følge av en straffbar handling.

Mange forsikringsselskaper tilbyr egne ulykkes- uføre og personskadeforsikringer som kan komme til anvendelse dersom man skader seg på fritiden.

Dersom det tilsynelatende ikke foreligger noen erstatningsordning eller forsikring man kan melde krav til, kan skaden likevel være omfattet av en utenforståendes rettslige erstatningsansvar. Dette kan Advokatfirmaet Øglænd & Co bidra til å klargjøre.

Dersom den du retter et erstatningskrav mot bestrider at det foreligger et erstatningsansvar, eller mener at skaden ikke faller inn under erstatningsordningen eller forsikringen, vil vedkommende mene at du ikke har rett på noen erstatnings- eller forsikringsutbetaling.

Dersom du ikke er enig med din motpart om dette, og ikke ønsker å slå deg til ro med avgjørelsen, bør du klage. I noen tilfeller gjelder egne klagefrister.

Et ofte omdiskutert spørsmål i personskadesaker er om det er årsakssammenheng mellom den hendelsen man krever erstatning for, og de medisinske plagene man har fått i ettertid.

Hvilke rettigheter du har etter å ha blitt påført en medisinsk skade avhenger av hvilket regelsett som er aktuelt i din sak. Ved yrkesskade kan du for eksempel kreve både lidt inntektstap og erstatning for varig medisinsk invaliditet. Du kan også kreve utgifter dekket, herunder utgifter til juridisk bistand. Slik vil det også være for trafikkskadde og de som skader seg etter feilslått medisinsk behandling.

Hvilket tap du kan kreve erstattet under de forskjellige erstatningsordningene vil det også kunne oppstå forhandlinger om. Fordi reglene om erstatning i personskadesaker er kompliserte, vil du i en del tilfeller få dekket juridisk bistand av forsikringsselskapet eller andre du forholder deg til.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS